ಕವನ (98)

ಸರಿದಾಡುವ ಮನದೊಳಗೆ
ಮಿಂಚಂತೆ ಸಂತೋಷ
ಆಗಾಗ ಮನಕಾಗುವೆ
ನೀ ನನ್ನ ಹರಿಕಾರ.

ತೆಲಾಡುವ ಬದುಕೊಳಗೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು
ಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ
ನೀ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ.

ಹೃದಯದ ಪಟದೊಳಗೆ
ನಿನ್ನದೆ ಅವತಾರ
ಹರುಷದಲಿ ಹೊಳೆಯುವೆ
ಶಬ್ದಗಳ ರಂಗೇರಿ.

ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯದೊಳಗೆ
ಅಳುಮುಂಜಿ ಅವತಾರ
ಆಳ ಬಗೆದು ತಿಳಿದಾಗ
ನೀ ಆಗುವೆ ಸರದಾರ.

27-1-2017. 3.49pm

Advertisements

ಲೇಖಕರು: Sangeeta Kalmane

Ex (VRS) employee in co-op bank. Now leading retired life. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ. ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ!