ಕೆಲವು ಹನಿಗವನಗಳು

ಕವಿತೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ
ನಾನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದೆ
ನನ್ನ ನೂಕಿ ಹೇಳಿತು
ನೀನು ಆಗಾಗ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರು
ಇದೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷೆ!

ಆಯಿತು ತನುಮನವೆಲ್ಲ
ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ!
***************

ಬದುಕೇ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ
ಎದುರಾಗುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸೇ
ಸರ್ವ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣ
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೈರಾಣ
ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವುದು
ಒಂದೇ ತಾಣ.
****************

ಮನಸು ಸದಾ ಥಳಕು ಹಾಕುವ
ಆಗಾಗ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ
ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುವ
ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವ
ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಗೆ ಸಿಗದೆ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ಆಡುವುದು ನವರಂಗಿ ಆಟ.
***************

30-3-2021. 8.50am