ಅದು ಹೊರಗಾಜು ಮುಟ್ಸಕಳಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ರಾ.. |

http://avadhimag.com/2017/07/10/%e0%b2%85%e0%b2%af%e0%b3%8d%e0%b2%af-%e0%b2%85%e0%b2%a6%e0%b3%81-%e0%b2%b9%e0%b3%8a%e0%b2%b0%e0%b2%97%e0%b2%be%e0%b2%9c%e0%b3%81-%e0%b2%ae%e0%b3%81%e0%b2%9f%e0%b3%8d%e0%b2%b8%e0%b2%95%e0%b2%b3/