ಹೇ ಕೃಷ್ಣಾ…….

ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಕುಂದಾ ಮುರಾರೆ
ಭವ ಭಯ ಬಂಧು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು
ಯಶೋದೆ ಕಂದಾ ಹೇ ಮುರಳಿ ಲೋಲಾ
ಭಕ್ತರ ಮೊರೆಯನು ಆಲಿಸೊ ಬಂದು॥

ಎಲ್ಲಿಯ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯ ನಾನು
ನಿನ್ನಲಿ ನಾನು ಪರವಶಳಾದೆನೊ ಹರಿಯೆ
ಹೇ ಕರುಣಾಮಯಿಯೆ ನೀ ಆಪದ್ಭಾಂಧವಾ
ಎನ್ನ ಕರುಣದಿ ಪೊರೆಯೊ ಅನಾಥ ಬಂಧು॥

ಏನೂ ಅರಿಯದ ಶತ ಮೂಢ ನಾನು
ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನು ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನ ಭವದೊಳು
ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಇಂದೆನ್ನ ಕಾಡದಿರಲಿ
ಶಕ್ತಿ ಉಡುಗಿ ಉಸಿರೊಂದೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಇಂದು॥

ಜಗದಗಲ ನೀನಿರಲು ದಯಾಮಯ ದೇವಾ
ಅಹುದು ಅಂಜಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೇತಕಯ್ಯ
ಪರಿತಪಿಸುವ ಭಾವ ಮನ ಕಲಕಿರಲು
ಕಾಪಾಡು ಬಿಡದೆ ಹೇ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು॥

ನಂಬಿಹೆ ನಿನ್ನನೆ ತನು ಮನ ನಿನಗರ್ಪಿಸಿ
ಶರಣು ಬಂದೆನು ನಿನ್ನಡಿಯೊಳು ಶಿರವಿರಿಸಿ
ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನುಂಡು ನೊಂದು ಬೆಂದಿಹೆ ದೇವಾ
ಸಾಕೆನಗೆ ಈ ಬದುಕು ಮುಕ್ತಿಯನು ನೀಡಯ್ಯ ತಂದೆ॥

16-5-2017. 10.33am.

Advertisements

ಏನಯ್ಯ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ….!!

ಮೂರ್ಲೋಕವನಾಳುವ
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಶಿವನಿಗೆ
ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಅವನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ.

ತಾರೆಗಳ ಮೇಳದಲಿ
ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕಿನಲಿ
ಈ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನೋಟ
ದೇದಿಪ್ಯ ಮಾನ
ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತಿರುವೆ
ಏನಯ್ಯ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ!

ನಾದಮಯ ಈ ಲೋಕ
ನೀನಿರಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು
“ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ”
ನಾಭಿಯಿಂದುಸುರುತಿಹರು
ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾದ ಭಕ್ತರು
ಬಿರಿದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ.

ಹೇ ಜಗದೊಡೆಯ,ಕರುಣಾಳು
ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕೂಗ ಕೇಳು
ಬಸವಳಿದು ಬೆಂಡಾಗಿ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಎರಗುತಿಹರು
ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬದುಕನ್ನು
ಹಸನಾಗಿ ಮಾಡು.

1-3-2017. 8.15pm

(ಮುಖ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ
Shashigirivana adio naloor
ಇವರು ಈ ಕವನ ಮೆಚ್ಚಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಂಚನ ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.)