ಹೊನಲು ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ”ಸೀರೆಗಳ ಅಳಲು”ಕವನ🙏

https://honalu.net/2021/08/29/%e0%b2%95%e0%b2%b5%e0%b2%bf%e0%b2%a4%e0%b3%86-%e0%b2%b8%e0%b3%80%e0%b2%b0%e0%b3%86%e0%b2%97%e0%b2%b3-%e0%b2%85%e0%b2%b3%e0%b2%b2%e0%b3%81/