ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ | News13(ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದಿ ಅವರೆ ಸೆಲಕ್ಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬರಹವಿದು)

http://news13.in/archives/73382